Vol. 48 (2021): Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II

Volume 48 cover in Danish

Den geologiske kortbladsbeskrivelse af Møn omfatter foruden hovedøen Møn tillige øerne Nyord, Degneholm, Lindholm og Langø. Desuden er det sydøstligste hjørne af Sjælland, Kalvehave, og det nordøstligste hjørne af Falster, Grønsund, medtaget på kortbladet.

Kortbladsbeskrivelsen giver den systematiske, geologiske beskrivelse af jordarterne, som forekommer på det geologiske kort. Desuden indgår beskrivelsen af geologien ned til en dybde af 60–80 m u.h.o., som er repræsenteret ved fire geologiske tværsnit baseret på boringerne i GEUS’ boreprøve-database Jupiter.

De overfladenære geologiske forhold på Møn domineres af moræneler, som dækker ca. 70% af landområdet. Sandede aflejringer, som dækker ca. 20%, består henholdsvis af smeltevandssand og marint sand. Sidstnævnte danner halvøen Ulvshale med et udbygget krumodde-system og den marine sandflade øst for Nyord. I dalstrøgene findes Postglacialt tørv mellemlejret af ferskvandssand og -ler, hvilket især er karakteristisk for opfyldningen af den tidligere fjordarm ved Borre Sømose.

Den mest markante geologiske dannelse på Møn er skrivekridtet på Møns Klint. Her danner en serie stejlt stående flager af skrivekridt parallelle bakkerygge i landskabet, hvor det højeste punkt er Aborre Bjerg 143 m o.h. Flager af skrivekridt findes ikke kun ved Møns Klint, men indgår mange steder i landskabets opbygning, som f.eks. langs Hvideklint på sydkysten af Møn.

This volume is available in English: Vol. 51 (2022).

Published: 14-12-2021