Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II

With a summary in English

Authors

  • Stig A. Schack Pedersen Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Copenhagen, Denmark https://orcid.org/0000-0002-7867-5118
  • Peter Gravesen Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Copenhagen, Denmark

DOI:

https://doi.org/10.34194/geusb.v48.8293

Keywords:

Klintholm, Møn, Holocæn, geologiske kortblad

Abstract

Det geologiske kortblad Møn omfatter Møn med de tilgrænsende øer Langø, Lindholm og Nyord samt mindre dele af Sjælland og Falster. Kortet består af dele af de topografiske kortblade 1511 I og 1512 II samt 1511 IV med randområder af tilgrænsende kortblade mod vest og nord.

Møn opdeles i tre geomorfologiske områder: det stærkt kuperede Høje Møn mod øst, det småbakkede landskab omkring Stege Nor mod vest, og det flade marine forland omkring Nyord og Ulfshale. Høje Møn opbygges af opskudte skiver af skrivekridt og kvartære aflejringer, som det ses i Møns Klint. Skiverne er op til 80 m tykke, hvoraf skrivekridtet udgør ca. 50 m. Under hele Møn består prækvartæroverfladen af Maastrichtien skrivekridt i en dybde omkring kote –25 til –40 m. Mindre skiver af glacialtektonisk forstyrret skrivekridt optræder også omkring Stege Nor og langs sydkysten af det vestlige Møn ved Hvideklint.

De ældste kvartære aflejringer er moræneler fra Saale-istiden og sand og ler fra Eem-mellemistiden. Derefter følger fluviale aflejringer og nedskylslag fra Tidlig Weichsel. Disse lag efterfølges af moræneler fra Ristinge Klint Till Formationen med over- og underliggende smeltevandsaflejringer fra Mellem Weichsel dannet under Ristinge Isfremstødet for ca. 55 000–50 000 år siden. Den næste enhed er Kraneled Formationen (ny formation), som efterfølges af moræneler tilhørende Klintholm Till Formationen (justeret formation) fra Klintholm Isfremstødet for 35 000–32 000 år siden. Formationen overlejres af mere end 10 m tykke enheder af gråt til olivengråt issøler med dropsten, smeltevandssand og lamineret fint sand samt diamikte aflejringer i Kobbelgård Formationen (ny formation). Denne formation blev aflejret i en issø, som dækkede store dele af Østersøen i en mildningsperiode for 32 000– 28 000 år siden. Denne enhed overlejres af eller er øverst sammenflettet med sand og grus tilhørende Stubberup Have Formationen (ny formation). Moræneler tilhørende den Midtdanske Till Formation blev aflejret under NØ-Isfremstødet for 23 000–20 000 år siden. Efter at NØ-Isen var smeltet tilbage fra østersøområdet, rykkede den Ungbaltiske Is frem fra den østlige del af Østersøen, hvorunder bl.a. Møns Klint og Hvideklint blev deformeret. En tilhørende strukturel enhed, Møns Klint Glacialdynamiske Kompleks, er defineret med fire sekvenser. Hele Hjelm Bugt dannede en glacial lobe, og nord herfor dannedes et randmorænestrøg. Radialt ud fra loben dannede smeltevandet store afløbskanaler fra gletsjerporte i den Ungbaltiske Is. Aflejring af sand og grus tilhørende Ny Borre Formationen (ny formation) skete i dette tidsrum. Under det Ungbaltiske Isfremstød blev Lolland Till Formationen aflejret som et relativt tyndt lag af moræneler.

Ved slutningen af Weichsel-istiden for ca. 17 000 år siden smeltede den Ungbaltiske Is tilbage. Et residualt isdække i området nordøst for Møn sendte et genfremstød til det østlige Møn, som medførte en reorientering af skrivekridtskiverne i Møns Klint. I Sen Weichsel (17 000–11 700 år før nu) fandtes søbassiner på det sydlige Møn ved Hjelm og Tøvelde samt på Høje Møn, hvor en række ferskvandslag blev dannet, og aflejringen fortsatte et stykke ind i Holocæn.

I Holocæn blev de tidligere afløbskanaler transgrederet under den atlantiske havstigning, hvorved fjorde skar sig ind fra nord og nordvest til midt på Møn. Herefter begyndte udbygningen af marine forlande, især mod nord i området Ulvshale og Nyord. De tidligere fjorde voksede til med planter, som omdannedes til tørveaflejringer. Den sidste sedimentationsfase skete langs kysterne, hvor strandvolde blev akkumuleret, og kystklitter af flyvesand blev dannet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aaris-Sørensen, K., Petersen, K.S. & Tauber, H. 1990: Danish finds of mammoth (Mammuthus primigenius (Blumenbach)): Stratigraphical position, dating and evidence of Late Pleistocene environment. Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie B 14, 44 sider. https://doi.org/10.34194/serieb.v14.7081

Aber, J. 1979: Kineto-stratigraphy at Hvideklint, Møn, Denmark and its regional significance. Bulletin of the Geological Society of Denmark 28, 81–93.

Aber, J.S., Croot, D. & Fenton, M.M. (red.) 1989: Glaciotectonic Landforms and Structures. Glaciology and Quaternary Geology Series 5. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 201 sider.

Andersen, S.A. 1936: Submarine Strandvolde i Faxe Bugt. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 9, 85–88.

Andersen S.A. 1945: Isstrømmenes retning over Danmark i den sidste Istid, belyst ved ledeblokundersøgelser. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 10, 594–615.

Anjar, J., Larsen, N.K., Björck, S., Adrielsson, L. & Filipsson, H. 2010: MIS 3 marine and lacustrine sediments at Kriegers Flak, south western Baltic Sea. Boreas 39, 360–366. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2010.00139.x

Anjar, J., Adrielsson, L., Bennike, O., Björck, S., Filipsson, H.L., Groeneveld, J., Knudsen, K.L., Larsen, N.K. & Möller, P. 2012: Palaeoenvironments in the southern Baltic Sea Basin during Marine Isotope Stage 3: a multi-proxy reconstruction. Quaternary Science Reviews 34, 81–92. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.12.009

Banham, P. 1977: Glacitectonites in till stratigraphy. Boreas 6, 101–105. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1977.tb00339.x

Bennike, O. & Jensen, J.B. 1995: Near-shore Baltic Ice Lake deposits in Fakse Bugt, southeast Denmark. Boreas 24, 185–195. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00772.x

Bennike, O., Houmark-Nielsen, M., Böcker, J. & Heiberg, E.O. 1994: A multi-disciplinary macrofossil study of Middle Weichselian sediments at Kobbelgård, Møn, Denmark. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 111, 1–15. https://doi.org/10.1016/0031-0182(94)90344-1

Bennike, O., Houmark-Nielsen, M. & Wiberg-Larsen, P. 2007: A Middle Weichselian interstadial lake deposits on Sejerø, Denmark: macrofossil studies and dating. Journal of Quaternary Science 22, 647–651. https://doi.org/10.1002/jqs.1084

Berglund, B.E., Håkansson, S. & Lagerlund, E. 1976: Radiocarbon-dated mammoth (Mammuthus primigenius Blumenbach) finds in South Sweden. Boreas 5, 177–191. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1976.tb00261.x

Berthelsen, A. 1973: Weichselian ice advances and drift successions in Denmark. Bulletin of the Geological Institutes of the University of Uppsala 5, 21–29.

Berthelsen, A. 1979: Recumbent folds and boudinage structures formed by subglacial shear: an example of gravity tectonics. Geologie en Mijnbouw 58, 253–260.

Berthelsen, A. 1980: En Hatformet Bakke. Varv 3, 82–88.

Berthelsen, A., Konradi, P. & Petersen, K.S. 1977: Kvartære lagfølger og strukturer i Vestmøns klinter. Dansk Geologisk Forenings Årsskrift for 1976, 93–99.

Cohen, K.M. & Gibbard, P.L. 2012: Regional chronostratigraphical correlation table for the last 270,000 years: North Atlantic - Greenland – West, North, East, Central Europe - Russia. Abstract INTIMATE Workshop Utrecht, Netherlands, March 2012

Damholt, T. & Surlyk, F. 2012: Nomination of Stevns Klint for inclusion in the World Heritage List, 160 sider. Kulturarvsstyrelsen, Stevns Kommune og Østsjællands Kommune.

Ehlers, J., Eissmann, L., Lippstreu, L., Stephan, H.-J. & Wansa, S. 2004: Pleistocene glaciations of North Germany. I: Ehlers, J. & Gibbard, P.L. (red.): Quaternary glaciations – extent and chronology, Part I: Europe. Developments in Quaternary Science 2, 135–146. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80064-2

Fredningsstyrelsen 1977: Kortlægning af sømaterialer i Hjelm Bugt og Grønsund, 46 sider + appendiks. København: Miljøministeriet.

Fredningsstyrelsen 1986: Fakse Bugt. Råstoffer og fredningsinteresser, 38 sider + appendiks. København: Miljøministeriet.

GEUS 1997: Well data summary sheets, volume 32. Released wells from the Danish islands and Kattegat. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/119, 118 sider.

Gravesen, P. & Fredericia, J. (red.) 1984: ZEUS-geodatabase system, Borearkivet. Databeskrivelse, kodesystem og sideregistre. Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie D 3, 259 sider. https://doi.org/10.34194/seried.v3.7120

Gravesen, P., Pedersen, S.A.S., Klint, K.E.S. & Jakobsen, P.R. 2006: Geologiske kort i Danmark – hvad viser de kvartærgeologiske kort. Geologisk Nyt 2/2006, 10–14. https://doi.org/10.7146/gn.v0i2.3552

Gravesen, P., Binderup, M., Houmark-Nielsen, M. & Krüger, J. 2017: Geologisk set – Sjælland og øerne, 333 sider. København: GEUS, Københavns Universitet, Geocenter Danmark og Geo-Forlag.

Gripp, K. 1948: Jasmund und Möen, eine glazialmorphologische Untersuchung. Zeitschrift für Erdkunde 1, 175–182. https://doi.org/10.3112/erdkunde.1947.02.04

Hansen, S. 1965: The Quaternary of Denmark. I: Rankama, K. (red.): The Geologic Systems, the Quaternary 1. New York-London-Sydney: Interscience Publishers, 1–90.

Hansen, S. & Nielsen, A.V. 1960: Glacial Geology of Southern Denmark. Guide to Excursions Nos A 44 and C 39. International Geological Congress, Norden 1960, 56 sider + kortbilag.

Heiberg, E.O. 1991: Senglaciale søer. Varv 4, 104–118.

Heiberg, E.O. & Bennike, O. 1997: Late Quaternary rodents from the southwestern Baltic Sea. Baltica 10, 47–52.

Hintze, V. 1904: Trues Møens Klint med Ødelæggelse fra Havet? Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 2, 41–54.

Hintze, V. 1920: Skredene ved Liselund paa Møen. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 5, 54.

Hintze, V. 1926: Kvartære Niveauændringer i Forbindelse med Dannelsen af Møens Klint. Foredragsreferat fra møde d. 4. marts 1926, Geologiska Föreningen Förhandlingar 48, H2, 287–292. Stockholm.

Hintze, V. 1937: Møens Klints geologi (Mertz, E.L. og Nordmann, V. red. posthumt) København: Reitzels Forlag, 410 sider.

Houmark-Nielsen, M. 1987: Pleistocene stratigraphy and glacial history of the central part of Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 36, 1–189. https://doi.org/10.37570/bgsd-1988-36-01

Houmark-Nielsen, M. 1988: Nyt om sidste istid. Klintholm, et nyt kvartærgeologisk nøgleprofil. Varv 4, 126–138.

Houmark-Nielsen, M. 1994: Late Pleistocene stratigraphy, glaciation chronology and Middle Weichselian environmental history from Klintholm, Møn, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 41, 181–202. https://doi.org/10.37570/bgsd-1995-41-16

Houmark-Nielsen, M. 1999: A lithostratigraphy of Weichselian glacial and interstadial deposits in Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 46, 101–114. https://doi.org/10.37570/bgsd-1999-46-09

Houmark-Nielsen, M. 2003: Geologiske mærkværdigheder: Kritik af en model for det danske istidslandskabs dannelse. Geologisk Tidsskrift 1, 11–20.

Houmark-Nielsen, M. 2007: Extent and age of Middle and Late Pleistocene glaciations and periglacial episodes in southern Jylland, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 55, 9–35. https://doi.org/10.37570/bgsd-2007-55-02

Houmark-Nielsen, M. 2008: Testing OSL failures against a regional Weichselian glaciation chronology from southern Scandinavia. Boreas 37, 660–677. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00053.x

Houmark-Nielsen, M. 2010: Extent, age and dynamics of Marine Isotope Stage 3 glaciation in the southwestern Baltic Basin. Boreas 39, 343–359. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2009.00136.x

Houmark-Nielsen, M. & Kjær, K.H. 2003: Southwest Scandinavia, 40–15 kyr BP: palaeogeography and environment change. Journal of Quaternary Science 18, 769–786. https://doi.org/10.1002/jqs.802

Houmark-Nielsen, M., Bennike, O., Lamdahl, G. & Lüthgens, C. 2016: Evidence of ameliorated Middle Weichselian climate and sub-arctic environment in the western Baltic region: coring lake sediments at Klintholm, Møn, Denmark. Boreas 45, 347–359. https://doi.org/10.1111/bor.12159

Houmark-Nielsen, M., Knudsen, K.L. & Noe-Nygaard, N. 2017: Istider og mellemistider. I: Larsen, G. (red.): Geologien, 3. udgave, 255–303. København: Gyldendal.

Hyde, G. 1986: En glacialgeologisk og glacialmorfologisk undersøgelse af klinterne på Nordøstmøn samt klinternes bagland. Upubliceret cand. scient.-afhandling, Geologisk Institut, Københavns Universitet, 115 sider.Haarsted, V. 1956: De kvartærgeologiske forhold på Møn. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 13, 124–126.

Håkansson, E. & Pedersen, S.A.S. 1992: Geologiske kort over den danske undergrund 1:500 000. København: Varv, særudgivelse.

Jakobsen, P.R., Hermansen, B.V. & Tougaard, L. 2015: Danmarks digitale jordartskort 1:25 000. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2015/30, 29 sider.

Jelby, M.E., Thibault, N., Surlyk, F., Ullmann, C.V., Harlou, R. & Korte, C. 2014: The lower Maastrictian Hvidskud succession, Møns Klint, Denmark: calcareous nannofossil biostratigraphy, carbon isotope stratigraphy, and bulk and brachiopod oxygen isostopes. Bulletin of the Geological Society of Denmark 62, 89–104. https://doi.org/10.37570/bgsd-2014-62-05

Jensen, J.B. 1993: Late Weichselian deglaciation pattern in the southwestern Baltic: Evidence from the glacial deposits off the island of Møn, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 40, 314–331. https://doi.org/10.37570/bgsd-1993-40-15

Jensen, J.B., Bennike, O., Witkowski, A., Lemke, W. & Kuijpers, A. 1997: The Baltic Ice Lake in the southwestern Baltic: sequence-, chrono- and biostratigraphy. Boreas 26, 217–236. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1997.tb00853.x

Jessen, K. 1929: Bjørnen (Ursus arctos L.) i Danmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV Række 2(6), 16 sider. https://doi.org/10.34194/raekke4.v2.6972

Johansen, A.C. 1904: Om den Fossile Kvartære Molluskfauna i Danmark og dens Relationer til Forandringer i Klimaet. Land- og Ferskvandsmolluskfaunaen, 137 sider + bilag. København: Nordisk Forlag.

Johnstrup, F. 1874: Ueber die Lagerungsverhältnisse und die Hebungsphänomene in den Kreidefelsen auf Möen und Rügen. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 533–585.

Klint, K.E.S., Rasmussen, L. Aa, & Jakobsen, P.R. 2017: Geologisk kort over Danmark 1:50 000, Stubbekøbing. København: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Knudsen, K.L. 1991: Marine Eemian and Early Weichselian deposits in northern Denmark – a review of the foraminiferal stratigraphy. Quaternary International 10–12, 167–171. https://doi.org/10.1016/1040-6182(91)90049-t

Knudsen, K.L., Jiang, H., Gibbard, P.L., Kristensen, P., Seidenkrantz, M.-S., Janczyk-Kopikowa, Z. & Marks, L. 2011: Environmental reconstructions of Eemian Stage interglacial marine records in the Lower Vistula area, southern Baltic Sea. Boreas 41, 209–234. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2011.00232.x

Kolstrup, E. 1982: Late Glacial pollen diagrams from Hjelm and Draved Mose (Denmark) with a suggestion of the possibility of drought during the Earlier Dryas. Review of Paleobotany and Palynology 36, 35–63. https://doi.org/10.1016/0034-6667(82)90013-6

Kolstrup, E. & Houmark-Nielsen, M. 1991: Weichselian palaeoenvironments at Kobbelgård, Møn, Denmark. Boreas 20(2), 169–182. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1991.tb00305.x

Konradi, P.B. 1973: Foraminiferas in some Danish glacial deposits. Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala 5, 173–175.

Konradi, P.B. 1976: Foraminifera in Eemian deposits at Stensigmose, southern Jutland. Danmarks Geologiske Undersøgelse II Række 105, 54 sider + bilag. https://doi.org/10.34194/raekke2.v105.6896

Kristensen, P., Gibbard, P., Knudsen, K.L. & Ehlers, J. 2000: Last Interglacial stratigraphy at Ristinge Klint, South Denmark. Boreas 29, 103–116. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2000.tb01204.x

Krog, H. 1979: The Quaternary History of the Baltic Denmark. I: Gudelis, V. & Königsson, L.-K. (red.): The Quaternary History of the Baltic. Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis 1, 207–217.

Krüger, J. & Kjær, K.H. 1999: A data chart for field description and genetic interpretation of glacial diamicts and associated sediments – with examples from Greenland, Iceland, and Denmark. Boreas 28, 386–402. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1999.tb00228.x

Madsen, V. 1916: Ristinge Klint. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV Række 1(2), 32 sider.

Madsen, H.B. & Stemmerik, L. 2010: Diagenesis of flint and porcellanite in the Maastrichtian Chalk at Stevns Klint, Denmark. Journal of Sedimentary Research 80, 578–588. https://doi.org/10.2110/jsr.2010.052

Madsen, V., Nordmann, V. & Hartz, N. 1908: Eem-Zonerne. Studier over Cyprinaleret og andre Eem-Aflejringer i Danmark, Nord-Tyskland og Holland. Danmarks Geologiske Undersøgelse II Række 17, 302 sider. https://doi.org/10.34194/raekke2.v17.6800

Mikkelsen, V.M. 1949: Præstø Fjord. The development of the postglacial vegetation and a contribution to the history of the Baltic Sea. Dansk Botanisk Arkiv 13, 171 sider + appendiks.

Miller, G.H. & Mangerud, J. 1985: Aminostratigraphy of European marine interglacial deposits. Quaternary Science Reviews 4, 21–278. https://doi.org/10.1016/0277-3791(85)90002-2

Milthers, V. 1948: Det danske Istidslandskabs Terrænformer og deres Opstaaen. Danmarks Geologiske Undersøgelse III Række 28, 234 sider. https://doi.org/10.34194/raekke3.v28.6933

Nadim, F., Pedersen, S.A.S., Schmidt-Thomé, P., Sigmundsson, F. & Engdahl, M. 2008: Natural hazards in Nordic Countries. Episodes 31, 176–184. https://doi.org/10.6027/9789289350846-4-en

Nielsen, L.H. & Japsen, P. 1991: Deep wells in Denmark 1935–1990. Lithostratigrahic subdivision. Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie A 31, 175 sider. https://doi.org/10.34194/seriea.v31.7051

Noe-Nygaard N. & Heiberg, E.O. 2001: Lake-level changes in the Late Weichselian Lake Tøvelde, Møn, Denmark: induced by changes in climate and base level. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 174, 351–382. https://doi.org/10.1016/s0031-0182(01)00315-7

Noe-Nygaard, N., Knudsen, K.L. & Houmark-Nielsen, M. 2017: Fra Istid til og med Jægerstenalder. I: Larsen, G. (red.): Geologien, 3. udgave, 305–334. København: Gyldendal.

Pedersen, S.A.S. 1988: Glacitectonite: Brecciated sediments and cataclastic sedimentary rocks formed subglacially. I: Goldthwait & Matsch (red.): Genetic Classification of Glacigene Deposits, 89–91. Rotterdam: Balkema.

Pedersen, S.A.S. (red.) 1989: Jordartskort over Danmark, 1:200 000, Sjælland, Øer og Bornholm, kort 4. København: Danmarks Geologiske Undersøgelse.

Pedersen, S.A.S. 1994: Skred på Møns Klint. Geologisk Nyt 3/1994, 3–5.

Pedersen, S.A.S. 2000: Superimposed deformation in glaciotectonics. Bulletin of the Geological Society of Denmark 46, 125–144. https://doi.org/10.37570/bgsd-1999-46-11

Pedersen, S.A.S. 2003: Vurdering af skredrisiko for området oven for Maglevandsfaldet på Møns Klint. Strukturel undersøgelse af de glacialtektoniske forhold i klintområdet ved Hotel Storeklint, Møns Klint, Møn. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2003/50, 31 sider + appendix.

Pedersen, S.A.S. 2005: Structural analysis of the Rubjerg Knude Glaciotectonic Complex, Vendsyssel, northern Denmark. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 8, 192 sider + 2 plates. https://doi.org/10.34194/geusb.v8.5253

Pedersen, S.A.S. 2006: Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark. Geologisk Tidsskrift, hæfte 1, 46 sider.

Pedersen, S.A.S. 2007: Skred ved Møns Klint, Store Taler forsvundet. Naturens Verden 4/2007, 21–23.

Pedersen, S.A.S. 2011: Isfoldede lag i de danske kystklinter. I: Lindow, B. & Krüger, J. (red.): Geologiske naturperler – danske brikker til Jordens puslespil, 113-127. København: Gyldendal.

Pedersen, S.A.S. 2012a: Glaciodynamic sequence stratigraphy. I: Huuse, M.et al. (red.): Glaciogenic Reservoirs and Hydrocarbon Systems. London: Geological Society, Special Publications 368, 29–51. https://doi.org/10.1144/sp368.2

Pedersen, S.A.S. 2012b: Rockfalls at chalk cliffs in northern Europe. I: Eberhardt, E.et al. (red.): Landslides and Engineered Slopes 2: Protecting Society through Improved Understanding, 1127–1132. London: Taylor & Francis Group.

Pedersen, S.A.S. 2014: Architecture of Glaciotectonic Complexes. Geosciences 4, 28 sider. https://doi.org/10.3390/geosciences4040269

Pedersen, S.A.S., Foged, N. & Frederiksen, J. 1989: Extent and economic significance of landslides in Denmark, Faroe Islands and Greenland. I: Brabb, E.E. & Harrod, B.L. (red.): Landslides, Extent and Economic Significance, 15–156. Rotterdam: Balkema.

Pedersen S.A.S. & Gravesen, P. 2005: Geologisk kortlægning af det østlige Møn. Pilotprojekt Nationalpark Møn, 15 sider + kortbilag. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Pedersen, S.A.S. & Gravesen, P. 2009: Structural development of Maglevandsfald: a key to understanding the glaciotectonic architecture of Møns Klint, SE Denmark. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 17, 29–32. https://doi.org/10.34194/geusb.v17.5007

Pedersen, S.A.S. & Petersen, K.S. 1997: Djurslands Geologi, 96 sider. København: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Pedersen, S.A.S., Fredericia, J. & Rasmussen, L.Aa. 2015: Kortbladsbeskrivelse til Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing 1411 I og 1412 II Syd. Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series 6, 42 sider + kort. https://doi.org/10.34194/geusm.v6.4564

Pedersen, S.A.S., Gravesen, P. & Hinsby, K. 2018: Chalk-glaciotectonite, an important lithology in former glaciated terrains covering chalk and limestone bedrock. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 41, 21–24. https://doi.org/10.34194/geusb.v41.4333

Petersen, K.S. 1984. Stratigraphical position of Weichselian tills in Denmark. Striae 20, 75–78.

Pontoppidan, E. 1768: Det Danske Atlas, 851 sider. Kjøbenhavn: Tomus IV.

Puggaard, C. 1851: Møens Geologie. Universitetets Guldmedaille Priisskrift, 287 sider. København: Reitzel.

Puggaard, C. 1852: Geologie der Insel Möen, 29–71. Leipzig: Weigel.

Rambøll 2006: Møn – Fase 1 kortlægning. Hovedrapport, 90 sider + 47 bilag. Udarbejdet for Storstrøms Amt.

Rambøll 2007: Møn – Fase 2 kortlægning. Hovedrapport, 90 sider + 36 bilag. Udarbejdet for Storstrøms Amt.

Rasmussen, H.W. 1965: Møn. Landskab og undergrund. Faglig Læsning 36. årgang 64, 32 sider.

Region Sjælland 2012: Råstofplan for Region Sjælland 2012–2023. Bøgebjerg Graveområde, 97–99.

Rosentau, A., Bennike, O., Uscinowicz, S. & Miotk-Szpiganowicz, G. 2017: The Baltic Sea Basin. I: Flemming, N.C.et al. (red.): Submerged Landscapes of the European Continental Shelf: Quaternary Paleoenvironments, 103–133. https://doi.org/10.1002/9781118927823.ch5

Schou, A. 1949: Atlas over Danmark I. Landskabsformerne. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Seidenkrantz, M.-S., Knudsen, K.L. & Kristensen, P. 2000: Marine late Saalian to Eemian environments and climatic variability in the Danish shelf area. Geologie en Mijnbouw/ Netherlands Journal of Geosciences 79, 335–343. https://doi.org/10.1017/s0016774600023696

Selsing, L. 1982: Radiocarbon dating of a mammoth tusk fragment from Brorfelde, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 31, 151–157.

Sjørring, S., Nielsen, P.E., Frederiksen, J., Hegner, J., Hyde, G., Jensen, J.B., Mogensen, A., & Vortisch, W. 1982: Observationer fra Ristinge Klint, felt- og laboratorieundersøgelser. Dansk Geologisk Forening Årsskrift for 1981, 135–149.

Slater, G. 1927: The Structure of the Disturbed Deposits of Møens Klint, Denmark. Transactions of the Royal Society, Edinburgh 55, 289–302. https://doi.org/10.1017/s0080456800016355

Smed, P. 2010: Indicator count methods tested out on Møn, Denmark. E&G Quaternary Science Journal 59, 76–87. https://doi.org/10.3285/eg.59.1-2.07

Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland. Geologisk tidsskrift 2013, 1–42.

Smed, P. & Ehlers, J. 2002: Steine aus dem Norden, 194 sider. Berlin, Stuttgart: Gebrüder Borntraeger.

Sorgenfrei, T. 1966: Strukturgeologischer Bau von Dänemark. Geologie 15, 641–660.

Sorgenfrei, T. & Buch, A. 1964: Deep Tests i Denmark 1935–1959. Danmarks Geologiske Undersøgelse II Række 36, 146 sider. https://doi.org/10.34194/raekke3.v36.6941

Stockmarr, T.K. 1996: En kvartærgeologisk model over det sydvestlige Møn. Upubliceret cand.scient.-afhandling, Geologisk Institut, Københavns Universitet, 164 sider + 6 bilag og 10 appendikser.

Storstrøms Amt 2004: Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001–2013. Råstofplanlægning. Møn Kommune, Busemarke/NyBorre, 50–53.

Surlyk, F. 1971: Skrivekridtklinterne på Møn. I: Hansen, M. & Poulsen, V. (red.): Geologi på Øerne. København: Varv (særudgivelse), 5–24.

Surlyk, F. 1984: The Maastrichtian Stage in NW Europe and its brachiopod zonation. Bulletin of the Geological Society of Denmark 33, 217–223.

Surlyk, F. 2017: Fra ørkener til varme have. I: Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark. Geologien, 3. udgave, 139–180. København: Gyldendal.

Surlyk, F. & Håkansson, E. 1999: Maastrichtian and Danian strata in the southeastern part of the Danish Basin. I: Pedersen, G.K. & Clemmensen, L.B. (red.): Field Trip Guidebook. International Association of Sedimentologists, 19th Regional European Meeting of Sedimentology, 24–26 August 1999, 29–58.

Surlyk, F., Damholt, T. & Bjerager, M. 2006: Stevns Klint Denmark: Uppermost Maastrichtian chalk, Cretaceous-Tertiary boundary, and lower Danian bryozoan mound complex. Bulletin of the Geological Society of Denmark 54, 1–46 + bilag. https://doi.org/10.37570/bgsd-2006-54-01

Surlyk, F., Rasmussen, S.L., Boussaha, M., Schiøler, P., Schovsbo, N.H., Sheldon, E., Stemmerik, L. & Thibault, N. 2013: Upper Campanian– Maastrichtian holostratigraphy of the eastern Danish Basin. Cretaceous Research 46, 232–256. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2013.08.006

Thomsen, E. 1995: Kalk og kridt i den danske undergrund. I: Nielsen, O.B. (red.): Danmarks geologi fra kridt til i dag, 31–67. Aarhus: Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Ukkonen, P., Arppe, L., Houmark-Nielsen, M., Kjær, K.H. & Karhu, J.A. 2007: MIS 3 mammoth remains from Sweden – implications for faunal history, palaeoclimate and glaciation chronology. Quaternary Science Reviews 26, 3081–3098. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2007.06.021

Ødum, H. 1933: Marint Interglacial paa Sjælland, Hven, Møn og Rügen. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV Række 2(10), 44 sider. https://doi.org/10.34194/raekke4.v2.6980

Published

14-12-2021

How to Cite

Pedersen, S. A. S., & Gravesen, P. (2021). Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II: With a summary in English. GEUS Bulletin, 48. https://doi.org/10.34194/geusb.v48.8293

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>